Безбедност и квалитет

Подршка сектору прехрамбене индистрије и производње  подразумева повезивање примарне производње и прераде, развој ланаца вредности, успостављање пословних контаката на различитим тржиштима и снажан развој људских капацитета који би подстакли технолошки и тржишни развој. Прехрамбена индустрија, у коју убрајамо и производњу воћних ракија, утиче на сектор трговине на велико и мало, сектор туризма, услуге, исхране и смештаја.

Потенцијал производње воћних ракије, којим Србија располаже, није довољно и на прави начин искоришћен. Неопходна је међународна афирмација воћних ракија, пре свега шљивовице, које се производе у Србији. Тиме би се подстакло пласирање ракија на светска тржишта, али и пораст квалитета домаћег тржишта ових производа.

Аутентична презентација воћних ракија и на домаћем тржишту може значајнао унапредити квалитет понуде како домаћим потрошачима, тако и страним туристима.

Домаћи, пре свега, мали и средњи произвођачи ракија, у својим дестилеријама морају да обезбеде примену савремених технолошких поступака, средстава и сазнања чиме се стиче континуално висок и поуздан квалитет и безбедност ових производа. Тиме би се допринело бољем вредновању ракија на домаћем тржишту, али и обезбедила добра позицију на страном тржишту.  Врхунске технологије и заштита порекла, осим за шљивовицу, могла би се спровести и за друге воћне ракије: дуњевачу, траварицу, малиновачу, кајсијевачу, купиновачу и лозовачу. Битно је нагласити да су механизми помоћи државе произвођачима ракије, доступни за развој и унапређење производње, под условом да су они регистровани и своју делатност обављају у складу са одговарајућим законским актима, пре свега Законом о јаким алкохолним пићима и Законом о безбедности хране.

 

 

Заједнички циљ је да се дефинишу могућности савременијег и комплекснијег начина пласмана воћних ракија, путем стицања сазнања везаних за квалитет, безбедност, савремена технолошка решења, али и потенцијале у домену уклапања ракија са домаћом храном. Тај приступ треба да осавремени понуду у области гастротуризма и пружи могућност малим и средњим произвођачима воћних ракија и аутентичне хране да обезбеде место на тржишту.